Planlagte prosjekt:


 Aktive prosjekt:


Fordjupingsprogram i folkemusikk

Dette er eit kursopplegg for ungdom i regi av Telemark folkemusikksenter og Bø kulturskule. Det starta opp skuleåret 2015-2016, og har sidan blitt vidareført.

Mål med opplæringa er å
•    gje motivert og talentfull ungdom systematisk opplæring innan folkemusikk og -dans
•    stimulere ungdom til å utvikle eit godt fagleg samarbeid og sosialt fellesskap på tvers av kommunegrenser
•    gje unge utøvarar vidaregåande opplæring i spelteknikkar og samspel
•    bli kjent med tradisjonsmusikken/-dansen gjennom systematisk opplæring og utøving
•    få erfaring i framføringar på ulike arenaer og i ulike konsertformer
•    førebu ungdommar til høgre utdanning innan folkemusikk/-dans.


Gjennomførde prosjekt:

Folkevisekor

H 2015

Spelet blei framførd søndag 9. august 2015 på tunet på Evju Bygdetun. Rundt 200 hadde gleda av den flotte framsyninga i nydelg forsommarver. Folkemusikk/teater-forestillinga var ei verdig avslutning på årets Telemarkfestival.